CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Tên ngành: Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)

Mã ngành:60 62 03 01 

1

Tên ngành đào tạo

(Tiếng Việt và Anh)

 

Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)

2

Mã ngành

60 62 03 01

3

Đơn vị quản lý

(ghi Bộ môn và Khoa)

Khoa Thủy sản

4

Các ngành dự thi

 

4.1

Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức)

Nuôi trồng thủy sản

4.2

Ngành gần (họcbổ sung kiến thức)

Bệnh học thủy sản; Kỹ thuật khai thác thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản.

5

Mục tiêu

 

(viết thành đoạn văn, lưu ý chương trình theo định hướng nào?)

Đào tạo thạc sĩ nuôi trồng thủy sản có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nuôi trồng thủy sản; có năng lực vận hành và quản lý cơ sở sản xuất giống, nuôi thương phẩm các loài thủy sản có giá trị kinh tế; có khả năng làm việc độc lập và quản lý công tác chuyên môn tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp liên quan đến nuôi trồng thủy sản; có năng lực tiếp tục học bậc tiến sĩ,

6

Chuẩn đầu ra (LO)

(từ ….. LO)

Cụ thể hoá yêu cầu của TT 07/2015/BGDĐT

6.1

Kiến thức

 

 

LO.1

Nắm vững kiến thức về các lĩnh vực cơ sở ngành nuôi trồng thủy sản

 

LO.2

Nắm vững kiến thức về kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi các loài thủy sản

 

LO.3

Thực hành thành thạo các quy trình sản xuất giống và nuôi thủy sản

6.2

Kỹ năng

 

 

LO.4

Vận hành và quản lý các cơ sở sản xuất giống và nuôi thủy sản

 

LO.5

Viết báo cáo, trình bày báo cáo và đề xuất đề tài nghiên cứu

6.3

Ngoại ngữ trước khi  bảo vệ luận văn

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

6.4

Thái độ; Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 

 

LO.6

Có tinh thần tự giác, tự chủ trong học tập và công tác

 

LO.7

Có tinh thần yêu nghề

 

LO.8

Có tinh thần học tập nâng cao trình độ và học tập suốt đời

7

 

Cấu trúc chương trình đào tạo

- Kiến thức chung: 5 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở: 17 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành: 28 tín chỉ

- Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ  

8

Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành gần

- Số học phần: 04; tổng tín chỉ: 08

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ)

1)  Phương pháp nghiên cứu SH cá (TS111),2TC

2)  Quản lý chất lượng môi trường ao nuôi Thủy sản (TS410),2TC

3)  Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt (TS303),2TC

4)  Kỹ thuật s.xuất giống & nuôi giáp xác (TS409),2TC

 Chương trình đào tạo chi tiết (*)
Tổng số tín chỉ:
60 TC

Thời gian đào tạo: 2 năm

STT

Mã số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Số tiết LT

Số tiết TH

HP tiên quyết

HK thực hiện

 

Phần kiến thức chung

1

ML605

Triết học

3

x

 

 

 

 

 

2

TSN606

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

x

 

20

20

 

 

3

 

Ngoại ngữ

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Phần kiến thức cơ sở

4

TS601

Nguyên lý nuôi trồng thủy sản

2

x

 

30

 

 

 

5

TS602

Sinh lý động vật thủy sản 

2

x

 

20

20

 

 

6

TS603

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

3

x

 

30

30

 

 

7

TSN607

Chuyên đề tổng hợp kiến thức cơ sở

2

x

 

30

 

 

 

8

TS605

Các hệ sinh thái thủy vực

2

 

x

30

 

 

 

9

TS607

Độc chất học thủy vực

2

 

x

30

 

 

 

10

TS645

Quan trắc sinh học môi trường nước

2

 

x

30

 

 

 

11

TS606

Di truyền phân loại và quần thể

2

 

x

30

 

 

 

12

TSQ602

Nguồn lợi thủy sinh vật

2

 

 x

30

 

 

 

13

TSN608

Khoa học môi trường nước

2

 

x

30

 

 

 

14

TSQ616

Sinh học cá

2

 

x

30

 

 

 

15

TSQ604

Nguyên lý quản lý tổng hợp vùng ven biển

2

 

x

30

 

 

 

Cộng:17TC (Bắt buộc 9TC; Tự chọn: 8TC)

Phần kiến thức chuyên ngành

16

TSN609

 Quản lý chất lượng nước trong nuôi  trồng thủy sản

2

x

 

20

20

 

 

17

TSN612

Quản lý dịch bệnh thủy sản

2

x

 

20

20

 

 

18

TSN601

Hệ thống sản xuất thủy sản nước mặn/lợ

2

x

 

30

 

 

 

19

TSN602

Hệ thống sản xuất thủy sản nước ngọt

2

x

 

30

 

 

 

20

TSN603

Chuyên đề tổng hợp kiến thức chuyên ngành

2

x

 

30

 

 

 

21

TSN604

Thực tập giáo trình nuôi trồng thủy sản

3

x

 

 

90

 

 

22

TS609

Di truyền thủy sản

2

x

 

20

20

 

 

23

TSN618

Hệ thống tuần hoàn nuôi trồng thủy sản

3

x

 

30

30

 

 

24

TS614

Kinh tế thủy sản

2

 

x

30

 

 

 

25

TS613

Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản

2

 

x

30

 

 

 

26

TS616

Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản

2

 

x

30

 

 

 

27

TS617

Anh văn nuôi trồng thủy sản

2

 

x

30

 

 

 

28

TS619

Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản

2

 

x

30

 

 

 

29

TS621

Miễn dịch học nâng cao

2

 

x

30

 

 

 

30

TS646

Ứng dụng vi sinh vật hữu ích trong quản lý chất lượng nước

2

 

x

30

 

 

 

31

TSQ613

Quản lý chất lượng trong chuỗi sản xuất thủy sản

2

 

x

30

 

 

 

32

TSN605

Ứng dụng GIS trong quản lý nuôi trồng thủy sản

2

 

x

20

20

 

 

33

TS640

Xây dựng và thẩm định dự án thủy sản

2

 

x

30

 

 

 

Cộng: 28TC (Bắt buộc: 18TC; Tự chọn: 10TC)

Phần luận văn tốt nghiệp

34

TSN900

Luận văn tốt nghiệp

10

10

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

60

42

18

 

 

 

 

 

Số lượt truy cập

1135512
Hôm nay
Lượt truy cập
1356
1135512

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247