VĂN PHÒNG TRƯỜNG

Chức năng:

Văn phòng Trường là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của đơn vị...

Nhiệm vụ:

Văn phòng Trường có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Khoa trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho Khoa. Văn phòng Khoa thực hiện các nhóm công tác sau:

  • Công tác Đào tạo đại học và sau đại học
  • Công tác Sinh viên.
  • Công tác Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý dự án.
  • Công tác Tổ chức - Cán bộ.
  • Công tác Văn thư, thông tin liên lạc.
  • Công tác Quản lý mạng, thông tin, website của đơn vị.
  • Công tác Quản lý tài chánh.
  • Công tác Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị,
  • Công tác Đảm bảo chất lượng.
  • Công tác Hành chính tổng hợp.

Liên hệ:

PGS. TS. Lý Văn Khánh

Chánh Văn phòng Trường

ĐT: 0918573849

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh sách nhân sự Văn phòng Trường:

TT Họ và tên CB Điện thoại Email Nhiệm vụ
1 PGS. TS. Lý Văn Khánh
(Chánh VP)
02923872203 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công tác đảm bảo chất lượng, Thông tin
2 ThS. Lê Thị Ngọc Thanh (Phó Chánh VP) 02923830961 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công tác tổ chức cán bộ, Quản lý tài chính
3 ThS. Dương Đoan Trang 02923834037 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thư ký tổng hợp, Hợp tác quốc tế
4 CN. Hồ Thị Hoàng Oanh 02923835701 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công tác đào tạo sau đại học
5 KS. Lê Thị Kim Liên 02923830961 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công tác nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên
6 Nguyễn Hữu Thoại 02923834037 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công tác cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị
7 KS. Đặng Thị Thu Thanh 02923872206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thư viện
8 ThS. Nguyễn Đỗ Quỳnh   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ thông tin, quản lý website, fanpage
9 CN. Phan Thị Loan 02923834037 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Văn thư
10 Võ Văn Thảo 02923872207 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bảo vệ
11 Nguyễn Văn Hoai 02923872207 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bảo vệ
12 Nguyễn Anh Tuấn 02923872204 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quản lý phòng học
13 Lê Thị Xuân Phương 02923834037 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tạp vụ
14 Dương Trường Lên 02923834037 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tạp vụ


Số lượt truy cập

2198220
Hôm nay
Lượt truy cập
681
2198220