BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ NGHỀ CÁ


Chức năng - nhiệm vụ:
Bộ môn có nhiệm vụ chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tập huấn và tư vấn chuyên môn về Quản lý sản xuất, kỹ thuật và dịch vụ thủy sản; Đánh giá, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Kinh tế - xã hội và quản lý nghề cá.


Tổ chức:
Bộ môn có 12 giảng viên (3 phó giáo sư, 3 giảng viên cao cấp, 3 giảng viên chính) và 3 cán bộ nghiên cứu; trong đó có 7 tiến sĩ và 7 đang là nghiên cứu sinh.


Đào tạo:
Bộ môn giảng dạy các học phần như Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản, Kinh tế tài nguyên thủy sản, Kinh tế thủy sản, Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống thủy sản, Qui hoạch và phát triển thủy sản, Khai thác và quản lý nghề cá, Quản trị chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị thủy sản,….cho sinh viên bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh.


Nghiên cứu khoa học:
Các nghiên cứu tập trung vào các nội dung như Đa dạng nguồn lợi thủy sản, Đánh giá nguồn lợi thủy sản, Khai thác và quản lý thủy sản, Quản lý tổng hợp vùng ven biển, Kinh tế - xã hội nghề cá. Bộ môn có nhiều hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo cũng như có mối quan hệ và hợp tác với các địa phương tại ĐBSCL và cả nước.


Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật:
Bộ môn đảm nhận các khóa tập huấn như: Khảo sát đa dạng nguồn lợi thủy sản; Đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản; Thu thập và phân tích số liệu nghề cá; Qui họach và phát triển thủy sản.


Cơ sở vật chất:
Phòng thực tập Nguồn lợi thủy sản và Phòng lưu trữ mẫu vật.

 


Liên hệ
TS. Huỳnh Văn Hiền
Trưởng Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá
ĐT: 0919245708, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Danh sách cán bộ Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá
 
TT Họ và tên CB Email Chuyên môn chính
1 PGS.TS. Trần Đắc Định This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản
2 TS. Huỳnh Văn Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kinh tế - xã hội nghề cá
3 PGS.TS. Nguyễn Thanh Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khai thác thủy sản
4 TS. Hà Phước Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phân loại học
5 PGS.TS.Trương Hoàng Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quản lý tổng hợp vùng ven biển
6 TS. Võ Thành Toàn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
7 TS. Mai Viết Văn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
8 TS. Trần Văn Việt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quản lý thủy sản
9 ThS. Đặng Thị Phượng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kinh tế tài nguyên thủy sản
10 ThS. Trần Xuân Lợi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phân loại học
11 TS..Nguyễn Thị Kim Quyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Marketing thủy sản
12 ThS. Nguyễn Thị Vàng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nguồn lợi thủy sản

Số lượt truy cập

1634560
Hôm nay
Lượt truy cập
318
1634560
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247