KHOA QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ THỦY SẢN


Chức năng - nhiệm vụ:

Khoa có nhiệm vụ chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tập huấn và tư vấn chuyên môn về Quản lý sản xuất, kỹ thuật và dịch vụ thủy sản; Đánh giá, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Kinh tế - xã hội và quản lý nghề cá.


Tổ chức:

Khoa hiện có 11 giảng viên (4 phó giáo sư, 3 giảng viên cao cấp) và 1 cán bộ nghiên cứu; trong đó có 10 tiến sĩ và 2 đang là nghiên cứu sinh.


Đào tạo:

Khoa giảng dạy các học phần như Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản, Kinh tế tài nguyên thủy sản, Kinh tế thủy sản, Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống thủy sản, Qui hoạch và phát triển thủy sản, Khai thác và quản lý nghề cá, Quản trị chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị thủy sản,….cho sinh viên bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh.


Nghiên cứu khoa học:

Các nghiên cứu tập trung vào các nội dung như Đa dạng nguồn lợi thủy sản, Đánh giá nguồn lợi thủy sản, Khai thác và quản lý thủy sản, Quản lý tổng hợp vùng ven biển, Kinh tế - xã hội nghề cá. Bộ môn có nhiều hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo cũng như có mối quan hệ và hợp tác với các địa phương tại ĐBSCL và cả nước.


Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật:

Khoa đảm nhận các khóa tập huấn như: Khảo sát đa dạng nguồn lợi thủy sản; Đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản; Thu thập và phân tích số liệu nghề cá; Qui họach và phát triển thủy sản.


Cơ sở vật chất:

Phòng thực tập Nguồn lợi thủy sản và Phòng lưu trữ mẫu vật.

 


Liên hệ:

TS. Huỳnh Văn Hiền

Trưởng khoa

ĐT: 0919245708

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Danh sách cán bộ Khoa Quản lý và Kinh tế Thuỷ sản:
TT Họ và tên CB Email Chuyên môn chính
1 PGS.TS. Trần Đắc Định This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản
2 TS. Huỳnh Văn Hiền (Trưởng khoa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kinh tế - xã hội nghề cá
3 PGS.TS. Nguyễn Thanh Long (Phó Hiệu trưởng) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khai thác thủy sản
4 TS. Hà Phước Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phân loại học
5 PGS.TS.Trương Hoàng Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quản lý tổng hợp vùng ven biển
6 PGS. TS. Võ Thành Toàn (Phó Trưởng khoa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
7 TS. Mai Viết Văn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
8 TS. Trần Văn Việt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quản lý thủy sản
9 ThS. Đặng Thị Phượng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kinh tế tài nguyên thủy sản
10 TS. Trần Xuân Lợi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phân loại học
11 TS..Nguyễn Thị Kim Quyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Marketing thủy sản
12 ThS. Nguyễn Thị Vàng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nguồn lợi thủy sản


Số lượt truy cập

2198274
Hôm nay
Lượt truy cập
735
2198274