Tiêu chuẩn 15. Sự hài lòng của các bên liên quan 

Các tiêu chí (01)

Các bên liên quan hài lòng về chương trình đào tạo và chất lượng của sinh viên tốt nghiệp.

Giải thích

Sau khi phân tích đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra, chúng ta phải phân tích mức độ hài lòng của tất cả các đối tượng có liên quan. Những đối tượng này nghĩ gì về hoạt động của nhà trường? Làm thế nào chúng ta biết được điều đó? Cho nên, cần phải có một hệ thống để thu thập và đo lường mức độ hài lòng của các bên liên quan. Thông tin thu thập được cần phải được phân tích và sử dụng cho việc cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến hệ thống thực hiện chất lượng và đảm bảo chất lượng.