Tiêu chuẩn 2. Chương trình chi tiết  

Các tiêu chí (03)

1. Đối với mỗi chương trình đào tạo, nhà trường cần cung cấp một chương trình chi tiết trong đó có thể xác định được các điểm dừng* có khả năng, và chỉ rõ kết quả học tập mong đợi của chương trình về các phương diện:

a. Những kiến thức và sự hiểu biết mà sinh viên sẽ đạt được sau khi kết thúc chương trình

b. Các kỹ năng then chốt: giao tiếp, tính toán, sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng học tập

c. Các kỹ năng nhận thức, ví dụ sự hiểu biết về phương pháp luận hoặc khả năng phân tích có phê phán

d. Các kỹ năng cụ thể, chẳng hạn kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm, kỹ năng lâm sàng, v.v. (1.10)

2. Chương trình chi tiết cung cấp lời mô tả chính xác những kết quả học tập dự kiến của chương trình đào tạo bậc đại học, cùng những phương tiện nhằm giúp đạt được và chứng minh được những kết quả này. (1.11)

3. Chương trình chi tiết cần nêu rõ những kết quả học tập dự kiến trên các lãnh vực kiến thức, sự hiểu biết, kỹ năng…. Tài liệu này cần giúp cho sinh viên hiểu được phương pháp giảng dạy và học tập cần thiết để đạt được kết quả dự kiến; phương pháp kiểm tra đánh giá giúp chỉ ra kết quả học tập; mối quan hệ giữa chương trình học và các yếu tố học tập đối với quy định về bằng cấp của mỗi nước thành viên; cũng như mối quan hệ giữa chương trình học đối với khả năng chuyên môn hoặc con đường sự nghiệp sau này của sinh viên . (1.1)

Giải thích

Các kết quả học tập và mục tiêu dự kiến của chương trình đào tạo cần được thể hiện vào chương trình. Điều quan trọng là các mục tiêu và mục đích này phải được phổ biến đến tất cả mọi người. Vì vậy, nhà trường cần cung cấp chương trình chi tiết. Chương trình chi tiết cần có những chức năng sau:

•  Là một nguồn thông tin giúp các sinh viên đang học cũng như các sinh viên tiềm năng hiểu về chương trình.

•  Là một nguồn thông tin dành cho các nhà tuyển dụng, đặc biệt là các thông tin về kỹ năng và các năng lực trí tuệ có thể chuyển đổi được phát triển trong chương trình.

•  Là cơ sở để được công nhận bởi các tổ chức nghề nghiệp và các cơ quan pháp luật có chức năng kiểm định các chương trình đào tạo bậc đại học. Chương trình chi tiết cần chỉ rõ những lĩnh vực mà các cơ quan này yêu cầu.

•  Là cơ sở để các nhóm giảng viên và các nhà quản lý xem xét, trao đổi và thẩm định chất lượng đối với những chương trình đang thực hiện cũng như các chương trình mới, và đảm bảo rằng mục tiêu của chương trình cũng như những kết quả học tập dự kiến đều được mọi người hiểu rõ. Chương trình chi tiết cần phải được xây dựng sao cho nhà trường có thể hài lòng vì biết rằng người thiết kế chương trình biết rõ các kết quả học tập dự kiến là gì, và các kết quả này có thể đạt được và chứng minh được. Chương trình chi tiết cũng có thể được sử dụng như một điểm quy chiếu để thẩm định bên trong cũng như để giám sát những hoạt động của ngành đào tạo.

•  Là một nguồn thông tin cho các thẩm định viên về mặt học thuật và các đánh giá viên bên ngoài nắm được thông tin về mục tiêu và kết quả dự kiến của chương trình.

•  Là cơ sở để thu thập sự phản hồi từ sinh viên hoặc cựu sinh viên vừa tốt nghiệp về những cảm nhận của họ về cơ hội học tập có kết quả tại nhà trường xét theo những kết quả học tập dự kiến.

Chương trình chi tiết thường bao gồm những thông tin sau:

•  Tên đơn vị cấp bằng/tên trường

•  Tên cơ sở đào tạo (nếu khác với mục trên)

•  Thông tin chi tiết về việc kiểm định chương trình do các tổ chức nghề nghiệp hoặc cơ quan pháp luật tiến hành

•  Tên văn bằng sẽ cấp khi kết thúc chương trình

•  Tên chương trình

•  Kết quả học tập đầu ra của chương trình..

•  Các tiêu chí hoặc yêu cầu để nhập học của chương trình.

•  Các mức chuẩn (benchmark) so sánh với các đơn vị khác cũng như các điểm tham khảo trong và ngoài khác để thông tin về kết quả của chương trình.

•  Các kết quả của chương trình như kiến thức, sự hiểu biết, các kỹ năng và thái độ cần đạt được.

•  Các chiến lược giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá để đạt được và chứng minh kết quả đạt được.

•  Cấu trúc chương trình và các yêu cầu bao gồm trình độ, đơn vị kiến thức (mô-đun), tín chỉ.

•  Ngày viết hoặc điều chỉnh chương trình chi tiết

Ngoài những thông tin trên, các cơ sở đào tạo có thể nêu thêm:

•  Các quy định về kiểm tra đánh giá

•  Các chỉ báo chất lượng

•  Những hỗ trợ cụ thể cho việc học tập

•  Các phương pháp được sử dụng để đánh giá, cải tiến chất lượng và các tiêu chuẩn học tập

•  Tên chương trình

Câu hỏi

- Các kết quả học tập được thể hiện trong chương trình đào tạo và trong các học phần như thế nào?

- Nhà trường có chương trình chi tiết nào được xây dựng dựa theo các tiêu chuẩn chất lượng AUN không?

- Chương trình chi tiết có được ban hành và phổ biến đến các bên liên quan không?

- Quá trình đánh giá chương trình chi tiết như thế nào?

- Kết quả học tập mong đợi có phản ánh mục tiêu của nhà trường không?

Nguồn minh chứng

•  Chương trình chi tiết

•  Tờ bướm, tờ quảng cáo, giới thiệu học phần

•  Bảng biểu đồ ma trận các kỹ năng (skills matrix)

•  Ý kiến đóng góp của các bên liên quan.

•  Trang web trường, khoa.

•  Phương tiện và các kế hoạch để giao tiếp, liên hệ với các bên liên quan

•  Biên bản, văn bản họp đánh giá chương trình giảng dạy.

•  Báo cáo kiểm định, đối sánh.

 * Điểm dừng (potential stopping off point): thời điểm sinh viên hoàn tất hoặc tích lũy được khối kiến thức trong chương trình đào tạo, đảm bảo cho sinh viên (cả khi nếu có tạm ngưng việc học) có đủ khả năng học tiếp tục chương trình đào tạo.

 

Kiểm định chất lượng AUN

Số lượt truy cập

1304610
Hôm nay
Lượt truy cập
59
1304610
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247