CURRICULUM

International Master Program in Aquaculture  

1

Training program

Master program in Aquaculture

2

Code

60 62 03 01

3

Coordinating unit

VLIR-Network- Vietnam Can Tho University

5

Objectives

To provide students deep and wide knowledge on sustainable aquaculture and scientific approaches to be proactive, creative and able to work and do research independently. Students will be capable to work in any position in related aquaculture and fisheries positions both nationally and internationally.

6

Expected learning outcomes (ELO)

Students at graduation will be able to

 

ELO.1

Master highly specialized knowledge on aquatic environment, diseases and nutrition

 

ELO.2

Master highly specialized knowledge on fish hatchery and farming

 

ELO.3

Manage and operate independently fish hatchery and farms

 

ELO.4

Self-organize research activities related to aquaculture

 

ELO.5

Be aware of importance of self- study and life-long study

Program specification

Total credit: 65

Training duration: 2 years

No/STT

Course codes/

MSHP

Courses/HP

Cred. No/

Số TC

Theory/

Lý thuyết

Practice/

Thực hành

 

 

Pre-master English/Anh văn tăng cường

15

 

 

Compulsory courses (32)/ Học phần bắt buộc (32)

1

AQ601

Scientific research methodology/ Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

20

20

2

AQ602

Applied statistics in aquaculture/Thống kê ứng dụng

2

20

20

3

AQ603

General aspects of Aquaculture/Tổng quan về NTTS

2

30

 

4

AQ604

Tropical Aquatic ecosystems/Sinh thái thủy vực nhiệt đới

2

30

 

5

AQ605

Feed and nultrition in aquaculture/Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

3

30

30

6

AQ606

Physiology of aquatic organisms/Sinh lý động vật thủy sản

2

20

20

7

AQ607

Water quality management in tropical aquaculture systems/Quản lý chất lượng nước trong hệ thống nuôi trồng thủy sản nhiệt đới

2

20

20

8

AQ608

Applied biotechnology in Aquaculture/Ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS

2

20

20

9

AQ609

Fish health management/Quản lý dịch bệnh thủy sản

3

30

30

10

AQ610

Aquaculture genetics/Di truyền trong thủy sản

3

30

30

11

AQ611

Advanced Tropical fish culture/Nuôi trồng thủy sản nhiệt đới nâng cao

2

30

 

12

AQ612

Advanced Tropical shellfish culture/Nuôi động vật thân mềm và giáp xác nhiệt đới nâng cao

2

30

 

13

AQ613

Production and Value chains in aquaculture/Sản xuất và chuỗi giá trị thủy sản

2

30

 

14

AQ614

Practical training on Aquaculture/Thực tập giáo trình nuôi trồng thủy sản

3

 

90

Optional courses (18: 10 in the first year and 8 in the second year)/ Học phần tự chọn (18: 10 trong năm thứ nhất và 8 trong năm thứ hai)

15

AQ615

Bio-monitoring in the aquatic enviroments/Quan trắc sinh học môi trường nước

2

20

20

16

AQ616

Aquatic toxicology/Độc chất học thủy vực

2

20

20

17

AQ617

Applied immunilogy in aquaculture/Ứng dụng miễn dịch trong NTTS

2

30

 

18

AQ618

Artemia culture/ Kỹ thuật nuôi Artemia

2

20

20

19

AQ619

Technology of fisheries products processing/Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản

2

30

 

20

AQ620

Recirculation Aquaculture Systems (RAS)/Hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn

2

20

20

21

AQ621

Quality assurance in aquaculture production chain/Đảm bảo chất lượng trong chuỗi sản xuất thủy sản

2

30

 

22

AQ622

Food safety and hygiene of aquaculture products/Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản

2

30

 

23

AQ623

Applied Microbiology in aquaculture/Vi sinh ứng dụng trong NTTS

2

30

 

24

AQ624

Application of GIS in aquaculture/Ứng dụng GIS trong thủy sản

2

20

20

25

AQ625

Aquatic resources management/Quản lý nguồn lợi thủy sản

2

30

 

26

AQ626

Aquaculture wetland Ecosystem services/Dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước NTTS

2

30

 

27

AQ627

Planning for Aquaculture development/Quy hoạch phát triển thủy sản

2

30

 

28

AQ628

Tropical aquaculture specialty/Nuôi thủy đặc sản nhiệt đới

2

30

 

29

AQ900

MSc thesis/Luận văn tốt nghiệp

15

 

 

30

 

Total/Tổng cộng

65

 

 

 

Số lượt truy cập

927232
Hôm nay
Lượt truy cập
352
927232

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247