>> Chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh

 

  CURRICULUM

International Master Program in Aquaculture

 

1 Training program Master program in Aquaculture
2 Code 60 62 03 01
3 Coordinating unit

VLIR-Network- Vietnam Can Tho University

5 Objectives To provide students deep and wide knowledge on sustainable aquaculture and scientific approaches to be proactive, creative and able to work and do research independently. Students will be capable to work in any position in related aquaculture and fisheries positions both nationally and internationally.
6 Expected learning outcomes (ELO) Students at graduation will be able to
  ELO.1 Master highly specialized knowledge on aquatic environment, diseases and nutrition
  ELO.2 Master highly specialized knowledge on fish hatchery and farming
  ELO.3 Manage and operate independently fish hatchery and farms
  ELO.4 Self-organize research activities related to aquaculture
  ELO.5 Be aware of importance of self- study and life-long study

Program specification

Total credit: 65

Training duration: 2 years

2202022020230 230 330302202022020220203303033030230 230 230 3 902202022020230 22020230 22020230 230 230 22020230 230 230 230 15  65  

No/STT

Course codes/

MSHP

Courses/HP

Cred. No/

Số TC

Theory/

Lý thuyết

Practice/

Thực hành

    Pre-master English/Anh văn tăng cường 15    

Compulsory courses (32)/ Học phần bắt buộc (32)

1 AQ601 Scientific research methodology/ Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 AQ602 Applied statistics in aquaculture/Thống kê ứng dụng
3 AQ603 General aspects of Aquaculture/Tổng quan về NTTS
4 AQ604 Tropical Aquatic ecosystems/Sinh thái thủy vực nhiệt đới
5 AQ605 Feed and nultrition in aquaculture/Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
6 AQ606 Physiology of aquatic organisms/Sinh lý động vật thủy sản
7 AQ607 Water quality management in tropical aquaculture systems/Quản lý chất lượng nước trong hệ thống nuôi trồng thủy sản nhiệt đới
8 AQ608 Applied biotechnology in Aquaculture/Ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS
9 AQ609 Fish health management/Quản lý dịch bệnh thủy sản
10 AQ610 Aquaculture genetics/Di truyền trong thủy sản
11 AQ611 Advanced Tropical fish culture/Nuôi trồng thủy sản nhiệt đới nâng cao
12 AQ612 Advanced Tropical shellfish culture/Nuôi động vật thân mềm và giáp xác nhiệt đới nâng cao
13 AQ613 Production and Value chains in aquaculture/Sản xuất và chuỗi giá trị thủy sản
14 AQ614 Practical training on Aquaculture/Thực tập giáo trình nuôi trồng thủy sản

Optional courses (18: 10 in the first year and 8 in the second year)/ Học phần tự chọn (18: 10 trong năm thứ nhất và 8 trong năm thứ hai)

15 AQ615 Bio-monitoring in the aquatic enviroments/Quan trắc sinh học môi trường nước
16 AQ616 Aquatic toxicology/Độc chất học thủy vực
17 AQ617 Applied immunilogy in aquaculture/Ứng dụng miễn dịch trong NTTS
18 AQ618 Artemia culture/ Kỹ thuật nuôi Artemia
19 AQ619 Technology of fisheries products processing/Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản
20 AQ620 Recirculation Aquaculture Systems (RAS)/Hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn
21 AQ621 Quality assurance in aquaculture production chain/Đảm bảo chất lượng trong chuỗi sản xuất thủy sản
22 AQ622 Food safety and hygiene of aquaculture products/Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản
23 AQ623 Applied Microbiology in aquaculture/Vi sinh ứng dụng trong NTTS
24 AQ624 Application of GIS in aquaculture/Ứng dụng GIS trong thủy sản
25 AQ625 Aquatic resources management/Quản lý nguồn lợi thủy sản
26 AQ626 Aquaculture wetland Ecosystem services/Dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước NTTS
27 AQ627 Planning for Aquaculture development/Quy hoạch phát triển thủy sản
28 AQ628 Tropical aquaculture specialty/Nuôi thủy đặc sản nhiệt đới
29 AQ900 MSc thesis/Luận văn tốt nghiệp
30   Total/Tổng cộng

 

Số lượt truy cập

927216
Hôm nay
Lượt truy cập
336
927216

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247